tisdag 12 april 2016

TEMA: Natur och Närmiljö vårterminen 2016

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi går till skogen och tittar på både växter och djur.
På "myrspaning" i Mulleskogen
Vi pratat om vikten av att inte skräpa ned i vår natur, hur detta påverkar dom djur som lever där.
Barnens intresse i skogen har varit igelkottar,myror, maskar och spindlar, 
Vi sett att det finns både stora och små, att spindlar och myror har olika många ben, samt att maskar inte har några ben alls.

Vi gick till skogen och plockade "naturmaterial" som vi gjorde "Naturtavlor" av.
Att bygga tillsammans kräver samarbete och skapar gemenskap.
Vi gjorde bokstäver med hjälp av pinnar!
Barnen täljer/skalar med hjälp av potatisskalare 
och några barn gjorde en egen "Pinneman" 
Vi har också plockat "Tussilago" och ritat av dem.

Hur bor myror?
Vad lever de av?
Hur ser en stack ut inuti?
Detta är saker som vi fått undersöka.
Myrstacken är myrornas hem och den får man inte stampa på eller stoppa pinnar i.myrstacken
I "Mulleskogen" finns en stor stack med myror . I början av april var där liten aktivitet och man kunde nästan räkna de myror som var vakna ju varmare det är desto fler ser vi..!
Även spindlar finns det gott om i skogen både stora och små, som har olika färger och mönster.
            
Vi har fångat insekter i lupp burk och räknat ben på de olika djuren.
Målat och gjort spindlar, myror & maskar.
I skogen har vi också tittat på skillnader mellan våra vanligaste barr träd.
Hur de skiljer sig åt vad gäller höjd, bark, barr och kottar

Vi har även fått reflektera över vädret vid varje utflykts tillfälle.
Vad bör vi ha på oss idag?

Skiner solen, är det varmt?
Regnar det, är det vått, kallt?
Vi har planterat frön och följer hur de växer."Från frö till blomma"
Natur experiment som vi bl.a. provat på är att se vad som flyter och sjunker av de saker som vi hittat. T. ex stenar, löv, kottar, barr och pinnar.

Målet med utflyktsdagarna är
att ge barnen möjlighet att följa naturens utveckling i skog och mark genom egna erfarenheter.


En hållbar utveckling Vi lär oss mer om vår miljö! Målet är att barnen ska få större förståelse för allt som finns i vår natur (djur, växter) för att de fullt ut ska kunna utnyttja vår fina närmiljö. Att komma ut i naturen är både roligt och rogivande. Jag vill att barnen inspireras till lek och skapande samt väcker barns nyfikenhet om vår natur och medvetandet om att kunna ta hand om vår miljö. På detta sätt tror jag att barnen får förståelse för miljö och hur man kan vara rädd om naturen. 

Vi går till återvinningsstationen, "Barnen lär genom att göra"
Barnen skapar egna erfarenheter som de senare kan reflektera över. Vi pratar om VARFÖR vi skall sortera våra sopor och varför det är viktigt att vi gör det! 
Idag lärde vi oss mera om miljön runt omkring oss.Alla barnen var jätteduktiga och lyssnade, räckte upp handen när dom ville berätta något och hade en massa bra funderingar om hur vi skulle ta hand om vår miljö
"fröken" läste två sagor som handlade om att vara rädd om vår miljö.
Nalle puh naturens sanna färger & Vad händer med jorden?
Tillsammans pratade och funderade de om vart de skulle lägga skräpet! Och om vilket skräp dom kände igen!


Lpfö 98/10
 Förskolan ska sträva efter att varje barn: Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring Utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Vi använder oss av årstidsväxlingar för att se samband och kretslopp.

Vi pratar om vad växterna behver för att leva och vad vi skall göra med de gamla vissna blommorna. Vi pratar om att vi skall vara rädda om växterna annars går de sönder...och då finns det inga blommor kvar..

Titta! vad det växer!!


REGNMÄTARE OCH STAPELDIAGRAM


Under temats gång har vi haft en regnmätare ute. Den har vi sedan kollat av varje vecka och sett hur mycket det har regnat . Vi skrivit upp och gjort stapeldiagram där vi kunnat följa hur mycket/lite det har regnat. Vi tittar på vilken stapel som är högst (där det regnat mest) och vilken stapel som är lägst (där det regnat minst).

”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. 
Ett ekologiskt  förhåll­ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 
och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att 
förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både 
i nutid och i framtid.”Läroplanen för förskolan, LPFÖ 98/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar