måndag 1 februari 2016

Spännande vardagsteknik-Gångjärn !

Var finns det gångjärn och vad används dom till? 
Barnen utforskar och funderar!
Hur funkar det? 
Behöver vi dem och hur funkar gångjärn?
Att utforska ger barnen olika sinnesupplevelser! 
Lukta! Känna! Öppna! Stänga! 
Att öppna och stänga saker är kul! 
Jämföra alla olika storlekar! 

Målsättning: Uppmuntra till utforskande och reflektion och att prova och laborera . 
Genom konstruktioner, experiment och forskning utvecklar vi barnens intresse för teknik och naturvetenskap.

Lpfö 98/10
Förskolan ska sträva efter att varje barn:
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

  • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
  • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring
  • Utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap