torsdag 26 november 2015

Vi bygger kulbanor & Duplo (Teknik)

Målet är att transportera kulan från START till MÅL på olika sätt...! 
Hur högt kan du bygga?
Kan du bygga en hållbar bro?
Kan du bygga något som föreställer något?

Kan du måla din familj?


“Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället. Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt. Allt hör ihop och alla delar är lika viktiga!” Bygg och konstruktion - Naturvetenskap och Teknik i förskolan


Lpfö 98/10
*utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.