torsdag 5 november 2015

Hitta Vilse!



 Ville Vilse är en liten pojke som ibland går vilse i skogen under våra vilse kurser.
Barnen får genom Ville vilse lära sig hur de ska klara sig ifall de går vilse i skogen.


Vi kommer att arbeta med de ”tre gyllne reglerna” som är
”krama ett träd”, ”synas och höras” samt ”hålla värmen”.


Under perioden som vi arbetar med Hitta Vilse uppnår vi målen i Förskolans Läroplan.


 
Barnen kommer genom denna låt ihåg alla moment som ska följas.

Hitta Vilse Sången! (Melodi Imse Vimse Spindel)


Om du kommer vilse ska du krama träd,
hänga upp små saker i ditt lilla träd,
bygg en liten koja gör en egen bädd,
vissla i din pipa så blir du inte rädd.



Stanna kvar vid trädet bygg dig ett staket,
rör dig om du fryser, vissla så vi vet,
var du har din koja snart vi kommer fram,
då blir alla glada och du får en kram.

 

Idag har vi lärt/övat/erbjudits
#naturkunskap #likabehandling #
turtagning  #rollfördelning  # teknik #knattematte #grovmotorik #samspel #lyssna #berätta #reflektera #socialt samspel



Språket ger inte bara identitet och tillhörighet i en gemenskap. Med hjälp av språket lär sig barnet att förstå sig själv och omvärlden, något som är avgörande för barnets vidare utveckling både intellektuellt, socialt och emotionellt.

Enligt läroplan Lpfö 98
·   Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat
   talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar.
·   Barnet ska även utveckla sitt ord och begreppsförråd, även sitt intresse för
   skriftspråket.
·   Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för
   sina uppfattningar.

Därför har vi samlingar och läser sagor. Det viktigaste är den dagliga kommunikationen vuxna-barn, barn-barn.

Socialt samspel: Enligt läroplan Lpfö 98
·   Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social  handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.
·   Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner  trygghet i den.

Det sociala tränar vi barnen på i alla situationer under dagen t.ex. i hur vi bemöter barnen, hur vi bemöter varandra.

Leken: Enligt läroplan Lpfö98
·   Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar till lek och
   aktiviteter. Leken är viktig för barns utveckling och lärande i leken få möjlighet att
   uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Därför ger vi stort utrymme för leken. Genom leken lär sig barnen utveckla sin  nyfikenhet, fantasi, drömmar, empati, hänsyn, turtagning, medkänsla, omtanke, samarbete, hjälpsamhet, motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning samt lust och förmåga att leka och lära.

Utevistelse: Enligt läroplan Lpfö 98
·   Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 
   koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att
   värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
·   Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Därför vistas vi mycket ute, vi går på utflykter för att vara ute i naturen och för att skapa en positiv känsla för växter och djur och lära känna vår närmiljö. När vi går ut tränar vi på och avklädning, ansvarar över sina egna saker, tränar grov och finmotorik, balans, hjälpsamhet, koordinationsförmåga, samarbete, hänsyn, empati, medkänsla, turtagning, omtanke och att grundkonditionen ska öka på barnen.